!v:shapes="_x0000_i1026" !

!

1. IBM .

2. .

3. 10 , .

4. .

5. OS ...

6. .

7. .

8. .

9. Intel' .

10. .

11. IBM PC.